سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا شفیع زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی درصنایع ریخته گری ایران درشهرصنعتی کاوه درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۰ نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ۸۶ نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه با استفاده ازروش آلفای کرونباخ ۰/۸۷۶۹ بدست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد روش ضریب همبستگی پیرسون جهت شناخت ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارافرینی سازمانی بکارگرفته شد نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین کارافرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی و همچنین ابعاد آن وجود دارد.