سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

داوود حسین زاده – استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سبک حل مساله شهودی با رفتار نوآورانه تولید ایده پشتیبانی ازایده و عمل کردن به ایده و کارافرینی سازمانی نواوری بالا ریسک پذیری فعالیت پیشتازانه و رقابت تهاجمی درشرکت رانیران درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است جامعه اماری تحقیق شامل ۱۶۰ نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۱۲ نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته کارافرینی سازمانی ۰/۸۹۲۷ برای پرسشنامه رفتار نواورانه ۰/۸۷۴۹و برای پرسشنامه حل مساله شهودی ۰/۸۸۲۹ به دست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه ها استفاده شد که بدین منظور پرسشناهم ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ازاجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چندمتغیره ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنف انجام پذیرفت