سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا شفیع زاده – دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سا

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان اعتماد مشتری به وب سایت(کیفیت اطلاعات، حفاظت از حریم شخصی کاربران، درک حفاظت امنیتی، تجربه کاربران و شهرت وب سایت، با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک(خدمات و پشتیبانی، کیفیت سیستم تجارت الکترونیکی، کیفیت محتوا، استفاده و اعتماد در شرکت رانیران ساوه در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۶۰ نفر از مشتریان شرکت بود که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ۱۱۳ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، اما پس از ریزش حجم نمونه ۱۰۰ پرسشنامه جمع آوری شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۹۲۳ به دست آمد و همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی می باشد. روش ضریب همبستگی پیرسون جهت شناخت ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وب سایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارت الکترونیک وجود دارد. از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز جهت بررسی معناداری رتبه بندی بین ابعاد مشتری به وب سایت و رضایت مشتری از تجارت الکترونیک استفاده شد که مشخص گردید بالاترین رتبه ابعاد اعتماد مشتری به وب سایت مربوط به کیفیت اطلاعات و پایین ترین رتبه مربوط به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد، همچنین بالاترین رتبه در رضایت مشتری از تجارت الکترونیک مربوط به خدمات و پشتیبانی و پایینترین رتبه مربوط به استفاده می باشد.