مقاله ارتباط میزان گلوکز هنگام پذیرش با بروز حوادث جدی قلبی در بیماران مراجعه کننده با انفارکتوس حاد میوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط میزان گلوکز هنگام پذیرش با بروز حوادث جدی قلبی در بیماران مراجعه کننده با انفارکتوس حاد میوکارد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ماهیچه قلب
مقاله انفارکتوس ماهیچه قلب
مقاله مرگ و میر
مقاله آریتمی
مقاله شوک قلبی
مقاله گلوکز خون
مقاله نارسایی احتقانی قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاد بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: میر‌بلوک فردین
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه جلال
جناب آقای / سرکار خانم: میررازقی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبرزن بابلی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از عوامل خطر متعدد بیماری های ایسکمی قلب، دیابت قندی با خطر بالای بروز بیماری قلبی کرونری مرتبط است و در بیماران دیابتی دچار انفارکتوس میوکارد حاد، خطر مرگ و عوارض قلبی جدی افزایش می یابد. همچنین، گلوکز بالای هنگام بستری (Stress hyperglycemia) دراین بیماران با پیش آگهی بدتری همراه است و در پژوهش های اخیر این رابطه حتی در بیماران غیر دیابتی هم مشاهده شده است.
هدف: بررسی ارتباط میزان گلوکز هنگام پذیرش با بروز حوادث جدی قلبی (شامل آریتمی، نارسایی حاد، شوک کاردیوژنی و مرگ داخل بیمارستانی) در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد، و تعیین محدوده ای از سطح گلوگز خون هنگام بستری که باعث بیشترین بروز این پیامدها می شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۲۵۵ مورد با انفارکتوس حاد میوکارد بررسی شدند. گلوکز پلاسما، HbA1C،LDL ، CTPI(تروپونین قلبی نوعI ) بر نمونه خون هنگام پذیرش بیمار اندازه گیری شد. بیماران بر اساس گلوکز پلاسمای هنگام پذیرش به سه گروه افراد کمتر یا مساوی ۱۴۰، ۲۰۰-۱۴۰ و بیشتر یا مساوی ۲۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر تقسیم بندی شدند. بیماران در طی بستری به مدت بیشینه ۵ روز از نظر بروز حوادث جدی قلبی پی گیری شدند. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 18 ارزیابی و برای آنالیز یک متغیره و نشان دادن ارتباط از آزمون X2 استفاده و P<0.05 معنی دار تلقی شد.
نتایج: در مجموع ۲۵۵ بیمار با انفارکتوس حاد میوکارد (۱۷۹ نفر مرد و ۷۶ نفر زن) و میانگین سنی ۱۰±۶۶ سالگی بررسی شدند. متوسط گلوکز هنگام پذیرش ۱۷۷٫۸±۹۱ mg/dI بود. بین رده های میزان گلوکز خون و بروز مرگ ومیر، آریتمی، شوک کاردیوژنی و نارسایی حاد قلبی ارتباط آماری معنی دار بدست آمد (به ترتیب P=0.0001، P=0.004، P=0.0001 و P=0.0001).
نتیجه گیری: گلوکز هنگام پذیرش بیش از ۲۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر پیش بینی کننده قوی حوادث زیان بار قلبی در این بیماران است