مقاله ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله با فاصله بین قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله با فاصله بین قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله هموگلوبین گلیگوزیله
مقاله دختران نوجوان
مقاله قاعدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحین شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: واثق رحیم پرور سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی واحد عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مقدم احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت نوع یک به عنوان شایع ترین اختلال غددی-متابولیکی دوران کودکی و نوجوانی یکی از بیماری های اصلی آسیب رسان به دستگاه های مختلف بدن است. این بیماری، به ویژه اگر به خوبی کنترل نشده باشد باعث اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-تخمدان می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط مقدار هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و بی نظمی قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران می باشد.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش طولی آینده نگر بود. واحدهای پژوهش شامل ۶۰ نفر دختر نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک، ۱۹-۱۱ سال بود که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند، گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه و استفاده از داده های بیوفیزیکال و ابزار گردآوری، پرسش-نامه و ابزار آزمایشگاهی برای اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۸۶٫۶ درصد افراد قاعدگی طبیعی، ۱۰ درصد الیگومنوره و ۳٫۳۳ درصد آمنوره ثانویه داشتند. هیچ یک از واحدهای پژوهش آمنوره اولیه نداشتند. ارتباط آماری معناداری بین مقدار میانگین HbA1c و فواصل زمانی بین قاعدگی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در پژوهش حاضر میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک تاثیری بر نظم قاعدگی نداشت.