مقاله ارتباط میزان افزایش وزن در دوران بارداری با تغییر وزن یکسال پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری در زنان یزدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط میزان افزایش وزن در دوران بارداری با تغییر وزن یکسال پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری در زنان یزدی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله وزن گیری در بارداری
مقاله تغییر وزن در یک سال پس از زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزیدی شرف آبادی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده یگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط میزان افزایش وزن در بارداری با تغییر وزن یک سال پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری در زنان یزدی انجام شد.
روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۰۰ نفر زن یزدی که در یک سال پس از زایمان به مراکز بهداشتی مراجعه می کردند صورت گرفت. داده های تن سنجی به روش استاندارد اندازه گیری شد. وزن قبل از بارداری از پرونده بارداری استخراج گردید. اطلاعات زمینه ای با استفاده از پرسشنامه کتبی جمع آوری شد. افزایش وزن در دوران بارداری بر اساس توصیه های IOM طبقه بندی شد. تغییر وزن ³۵کیلوگرم در یک سال پس از زایمان، تغییر وزن بیش از حد (SPPWR) تعریف شد. متغیرهای سن، تعداد زایمان، سن اولین زایمان، سن منارک، فاصله بین بارداری، مدت زمان تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر، غذای اصلی کودک از شروع غذای کمکی تا یک سالگی در بررسی ارتباط تعدیل شدند.
یافته ها: به ترتیب حدود ۸۰، ۵۵ و ۲۰ درصد زنان چاق مبتلا به اضافه وزن و دارای وزن طبیعی بیشتر از مقادیر توصیه شده در بارداری وزن اضافه کرده بودند. ۲۵% افراد مورد مطالعه تغییر وزن بیش از حد در مقایسه با وزن قبل از بارداری داشتند. افرادی که بیشتر از مقادیر توصیه شده وزن اضافه کرده بودند %۱۰۰ شانس بیشتری برای SPPWR نسبت به افرادی که مطابق یا کمتر از مقادیر توصیه شده وزن اضافه کرده بودند، داشتند.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از وجود ارتباط مثبت بین میزان افزایش وزن در دوران بارداری و تغییر وزن پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری می باشد.