مقاله ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد–فرزندی با فراشناخت هیجانی (مورد مطالعه: دبیرستان های شهر ساوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد–فرزندی با فراشناخت هیجانی (مورد مطالعه: دبیرستان های شهر ساوه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش مذهبی
مقاله شایستگی اجتماعی والد
مقاله فرزندی
مقاله فراشناخت هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزصمدی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: شاطریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف شناخت ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد- فرزندی با فراشناخت هیجانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان ساوه که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بودند، به تعداد ۶۱۲۰ نفر، تشکیل می داد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ۲۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. پرسش نامه های فراشناخت هیجانی، روی دانش آموزان اجرا گردید و از والدین آن ها نیز خواسته شد تا پرسشنامه های نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی را تکمیل نمایند. داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها نشان داد که حدود 27.5 درصد واریانس متغیر فراشناخت هیجانی بوسیله رابطه خطی با متغیرهای شایستگی اجتماعی و نگرش مذهبی خانواده تبیین می شود که سهم شایستگی اجتماعی تقریبا ۱۸٫۸ درصد و سهم نگرش مذهبی خانواده تقریبا برابر با ۸٫۷ درصد بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین شایستگی اجتماعی و نگرش مذهبی خانواده با فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت دارد، بطوریکه در دانش آموزان دختر سهم نگرش مذهبی در تبیین فراشناخت آن ها بیشتر از شایستگی اجتماعی برآورد شده است، و این درحالی است که در دانش آموزان پسر، فراشناخت هیجانی پیش بینی کننده قوی تر نسبت به نگرش مذهبی می باشد.