مقاله ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۵۴ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت رویه ای
مقاله عدالت تعاملی
مقاله عدالت اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صفانیا علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب را در جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل بود. در این راستا از پرسشنامه عدالت سازمانی رگو وکانها (۲۰۰۶) استفاده شد. پس از تایید روایی و پایایی ( (a=0.82این پرسشنامه در بین نمونه آماری که طبق جدول مورگان شامل ۱۲۷ نفر بودند توزیع شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری همچون اسپیرمن، پیرسون و تی تست استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین برخی از مولفه های عدالت سازمانی کارکنان و اساتید ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه یافته های پژوهش می توان گفت که سازمان ها نمی توانند بدون عدالت به حیات خود ادامه دهند و رعایت عدالت در سازمان بخشی از مسوولیت های اخلاقی مدیران است