مقاله ارتباط میان سطوح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D و نمایه توده بدنی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط میان سطوح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D و نمایه توده بدنی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲۵-هیدروکسی ویتامین D
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله چاقی
مقاله مطالعات مقطعی
مقاله متاآنالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ابرقویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اگر چه بسیاری از مطالعات مقطعی ارتباط میان سطوح ویتامین D سرمی و نمایه توده بدنی را مورد بررسی قرار داده اند، یافته های آنها ضد و نقیض است. این مرور سیستماتیک و متاآنالیز به منظور جمع بندی رابطه میان سطوح ویتامین D سرمی و نمایه توده بدنی در بزرگسالان در مطالعات مقطعی به چاپ رسیده انجام شد.
روش ها: تمامی مطالعات منتشر شده تا مارس ۲۰۱۲ میلادی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Pub Med،ISI Web of Science، SCOPUS و Google scholar مورد جست و جو قرار گرفت. از میان ۴۱ مطالعه ای که همبستگی بین سطوح ویتامین D سرمی و نمایه توده بدنی را گزارش کرده بودند، ۸ مطالعه که روش نمونه گیری تصادفی در بزرگسالان سالم را به کار برده بودند در این مرور سیستماتیک و متاآنالیز گنجانده شدند.
یافته ها: در مجموع ۱۰ ضریب همبستگی از ۸ مطالعه استخراج شد. به طور کلی این مطالعات ۸۰۴۶ نفر را شامل می شدند. ارتباط معکوس معنی داری بین ۲۵- هیدروکسی ویتامین D و نمایه توده بدنی وجود داشت (fisher,s Z=-0.10 و -۰٫۱۵ و %۹۵ CI=-0.06 و P=0.04)؛ البته عدم تجانس بین مطالعات معنی دار بود. آنالیز زیر گروه ها بر اساس جنس آشکار ساخت که ضریب همبستگی کلی در گروه زنان -۰٫۰۸ (-۰٫۰۰۰۱ و %۹۵ CI=-0.17 و P<0.001) و در مردان -۰٫۱۱ بود (-۰٫۰۸ و %۹۵ CI=-0.14 و P<0.001)؛ اگر چه عدم تجانس در گروه زنان همچنان به چشم می خورد. در گروه زنان، آنالیز زیر گروه ها بر اساس محل مطالعه نشان داد که همبستگی معکوس معنی داری بین ۲۵- هیدروکسی ویتامین D و نمایه توده بدنی در کشورهای پیشرفته وجود دارد (fisher’s Z=-0.16 و -۰٫۱۱ و %۹۵ CI=-0.21 و P<0.0001) ما این ارتباط در زنان کشورهای در حال پیشرفت معنی دار نبود (fisher’s Z=0.03 %95 CI=-0.04 و ۰٫۱۰ و و P=0.45).
نتیجه گیری: ارتباط معکوس معنی داری بین ۲۵- هیدروکسی ویتامین D و نمایه توده بدنی در این جمعیت نمایانگر بزرگسال – به جز در زنان کشورهای در حال پیشرفت – وجود داشت. مطالعات بیشتر به خصوص در کشورهای در حال پیشرفت و مردمانی که نزدیک به خط استوا زندگی می کنند، مورد نیاز است.