مقاله ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۹۸ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله جو سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB)  و جو سازمانی است. بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند. از نظر هدف، تحقیق از نوع بنیادی است و یک تحقیق توصیفی همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس است. برای جمع آوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی نظیر اینترنت، کتابخانه ها، مرکز ثبت اسناد علمی (irandoc) و هم به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر ۱۰ متغیر در مقیاس پنج نمره ای لیکرت استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و اطلاعات و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) تحلیل شده اند. نتایج حاصل نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد و مدل مورد استفاده می تواند رفتار شهروندی را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اندازه گیری کند. مدل انتخاب شده برای جو سازمانی نیز می تواند جو سازمانی را در وزارت مورد نظر اندازه گیری کند.