مقاله ارتباط مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و شیوع هایپرتنشن در کارگران یک کارخانه خودروسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و شیوع هایپرتنشن در کارگران یک کارخانه خودروسازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلال ها
مقاله فشار خون
مقاله پرفشاری خون
مقاله مواجهه شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل آبادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچی میرسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فشار خون یک بیماری شایع با عوارض مختلف برای سلامتی محسوب می گردد. تحقیقات انجام شده، مطرح کننده احتمال تاثیر بعضی حلالهای آلی بر فشار خون است. در حالی که معمولا در محیطهای کاری، کارگران با مجموعه ای از حلالها تماس دارند. ما قصد داریم در این مطالعه تاثیر مواجهه شغلی با مخلوطی از حلال های آلی را بر فشار خون کارگران بررسی نماییم.
روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ۱۷۹ نفر از کارکنان یک کارخانه خودروسازی اندازه گیری شد. کارگران واحد تعمیرات به عنوان گروه غیر مواجهه و کارگران واحد رنگ به عنوان گروه مواجهه در نظر گرفته شدند. سپس میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نیز میزان شیوع هایپرتنشن و پره هایپرتنشن در گروه های ذکر شده با هم مقایسه گردید.
یافته ها: گروه های مورد بررسی از نظر میانگین سن، سابقه کار و مصرف سیگار و بقیه ریسک فاکتورهای فشار خون با هم اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه مواجهه بطور معنی داری بیش از گروه غیر مواجهه بود (p<0.001). پس از انجام آنالیز رگرسیون و کنترل عوامل مخدوشگر، فراوانی هایپرتنشن و پره هایپرتنشن در گروه مواجهه بطور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (p<0.05). همچنین ارتباط معنی داری بین پرفشاری خون با سن، شاخص توده بدنی، ورزش، شیفت کاری و مصرف سیگار مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: بنظر می رسد که مواجهه با مخلوط حلالهای آلی می تواند باعث افزایش فشارخون در کارگران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه کارگرانی که با حلالها در تماس هستند باید علاوه بر اقدامات مناسب برای پیشگیری از مواجهه، به طور مرتب از نظر فشار خون بررسی گردند.