مقاله ارتباط مقدار و نوع پروتئین رژیم غذایی با عوامل خطر سندرم متابولیک در بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط مقدار و نوع پروتئین رژیم غذایی با عوامل خطر سندرم متابولیک در بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر سندرم متابولیک
مقاله پروتئین رژیم غذایی
مقاله پروتئین حیوانی
مقاله پروتئین گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اصفهانی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: باستان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: کی زاد آمیتیس
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش مقطعی حاضر با هدف بررسی رابطه مقدار پروتئین و نسبت دریافت غذایی پروتئین حیوانی به گیاهی، با عوامل خطرساز سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: بررسی مقطعی حاضر با استفاده از داده های افراد ۷۰-۱۹ ساله شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. داده های مربوط به رژیم غذایی افراد با استفاده از یک پرسش نامه روا و پایای نیمه کمی بسامد خوراک با ۱۶۸ قلم غذایی ارزیابی گردید. کل پروتئین رژیم غذایی و دریافت غذایی پروتئین از منابع حیوانی و گیاهی محاسبه شد. به منظور تعیین ارتباط پروتئین رژیم غذایی و نسبت دریافت پروتئین حیوانی به گیاهی با هر یک از عوامل خطرساز سندرم متابولیک، از مدل های تحلیل رگرسیون خطی با تعدیل عوامل مداخله گر، استفاده گردید.
یافته ها: در پژوهش حاضر، ۴۵% از شرکت کنندگان مردان بودند و میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب ۱۳٫۶±۴۰٫۵ و ۱۲٫۸±۳۸٫۶ سال بود. میانگین دریافت پروتئین در زنان و مردان به ترتیب، ۱۳٫۷ و ۱۳٫۶% از انرژی بود. بین دریافت پروتئین و نسبت دریافت پروتئین حیوانی به گیاهی با دور کمر در زنان ارتباط معکوس مستقل مشاهده گردید. غلظت گلوکز ناشتای سرم در زنان و مردان، رابطه مستقیم با دریافت پروتئین، و رابطه معکوس با نسبت دریافت پروتئین حیوانی به گیاهی داشت. ارتباط مستقیم بین دریافت پروتئین و غلظت کلسترول ـ HDL مشاهده شد. دریافت پروتئین با فشارخون دیاستولی در زنان ارتباط معکوس داشت.
نتیجه گیری: مقدار و نوع پروتئین دریافتی مستقل از دانسیته انرژی، مقدار و نوع چربی ها، محتوای کربوهیدرات و فیبر، با عوامل خطر سندرم متابولیک ارتباط دارد.