مقاله ارتباط مصرف فرآورده های لبنی با سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۷۰ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط مصرف فرآورده های لبنی با سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله فرآورده های لبنی
مقاله نوجوانان
مقاله مطالعه قند و لیپید تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطب الدین محمدی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده اند که مصرف لبنیات می تواند در پیشگیری و درمان سندرم متابولیک موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط مصرف فرآورده های لبنی با سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان تهرانی، صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر داده های مربوط به ۷۸۵ نوجوان ۱۹-۱۰ ساله شرکت کننده در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران مورد بررسی قرار گرفت. رژیم غذایی معمول افراد با استفاده از یک پرسش نامه بسامد خوراک نیمه کمی، پایا و روا ارزیابی شد. دریافت کلی لبنیات، لبنیات کم چرب و پر چرب، شیر، ماست و پنیر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی تن سنجی، بیوشیمیایی و فشار خون صورت گرفت و سندرم متابولیک بر اساس تعریف تعدیل شده de Ferranti در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در بررسی حاضر ۱۴٫۸±۲٫۹ سال بود. شیوع سندرم متابولیک در کل نوجوانان ۲۲٫۲% (در دختران ۱۹٫۵% و در پسران ۲۵٫۲٫%) بود. شایع ترین جز سندرم متابولیک در پسران دور کمر بالا (۵۳٫۴%) و در دختران کلسترول HDL- پایین (۵۳٫۱%) بود. دانسیته انرژی و دریافت پروتئین، چربی کل، چربی اشباع، کلسترول، کلسیم و فسفر در بالاترین چارک مصرف لبنیات در مقایسه با پایین ترین چارک، بالاتر بود. پس از تعدیل اثر متغیرهای مداخله گر، نسبت شانس (فاصله اطمینان ۹۵%) سندرم متابولیک در بالاترین چارک نسبت به پایین ترین چارک مصرف لبنیات کل، لبنیات کم چرب، لبنیات پرچرب، شیر، ماست و پنیر به ترتیب،۰٫۹۷  (1.66- 0.57)، 1.44  (0.83-2.49)،۰٫۹۷  (0.56-1.67)، ۰٫۷۰ (۰٫۴۲-۱٫۱۸)، ۱٫۶۲ (۰٫۹۹-۲٫۶۴)،۰٫۷۲  (0.44-1.18) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر از این فرضیه که مصرف فرآورده های لبنی سبب حفاظت در برابر سندرم متابولیک و اجزای آن می شود، حمایت نمی کند.