سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی اصغر نجاری ورزنه – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

دانش به عنوان یکی ازمهمترین منابع قرن بیست و یکم مورد شناسایی قرارگرفته و درمتون مدیریت توجه قابل ملاحظه ای را به خود معطوف داشته است ازطرف دیگر امواج متحرک تغییرات درمحیط سازمانهای امروزی کهدرآن بازار به مکانی جهت رقابت فزاینده تبدیل شده و سرعت نواوری درحال افزایش می باشد سازمان ها را واداشته تا به این نتیجه برسند که دانش دارایی کلیدی و ارزشمندی برای انان محسوب میشود درواقع دانش به عنوان منبع عمده بهره وری نوآوری و ایجاد ثروت دراقتصاد جهانی پس ازسرمایه داری مورد توجه قرارگرفته است درقلب میدریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد زیرا مزیت رقابتی باید از نوآوری پنهان است مدیریت دانش به عنوان محرکی مهم درفرایند خلاقیت ونوآوری نقش مهمی را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت درسازمان ابقا می نماید دراین نوع مقاله رابطه مدیریت دان شو مدیریت نوآوری صرفنظر ازنوع خلاقیت مورد نیاز نوع صنعت و ساختارخاصی که آن سازمان دارا می باشد ازطریق ایجاد مدل بیان گردیده و درنتیجه زمینه بهینه شدن و موفقیت خلاقیت آنها را فراهم خواهدنمود.