سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد مه نگار – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
سعید طرفی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
عصمت فاضلی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
جهانگیر میرزاوندی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی کارکنان نمایندگی های مجاز ایران خودرو انجام گردید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل همه کارکنان نمایندگی های مجاز ایران خودرو بودند، که ۶۰ نفر از کارکنان به عنوان افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های مدیریت دانش و پرسشنامه انگیزش شغلی می باشد. براساس یافته های بدست آمده مشخص گردید بین مدیریت دانش و انگیزش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، در این راستا میتوان به نقش تاثیرگذار مدیریت دانش در افزایش انگیزش شغلی در بین کارکنان نمایندگی های مجاز ایران خودرو اشاره کرد.