مقاله ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری سازمانی
مقاله تربیت بدنی
مقاله کارکنان
مقاله مدیران
مقاله مدیریت کیفیت جامع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: کاشف میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده یامچی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بود (۱۱۲ نفر). برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانی استفاده شد که روایی و پایایی آنها تایید شده است. مقدمه پرسشنامه نیز حاوی اطلاعات و ویژگی های فردی آزمودنی ها شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. ضمن آنکه برای مقایسه مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت بدنی از آزمون یومان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز TQM در کل جامعه مورد بررسی برابر ۸۸٫۱۰ و انحراف معیاری برابر ۱۶٫۳۴ است، همچنین بین تمامی معیارهای مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.