مقاله ارتباط مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زمان
مقاله خود اثربخشی ادراک شده
مقاله اهمالکاری تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سواری کریم
جناب آقای / سرکار خانم: بشلیده کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: شهنی ییلاق منیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ارتباط مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز مورد بررسی قرار گرفت. از بین دانشجویان مشغول به تحصیل ۱۸۰ نفربه شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های-مدیریت زمان ترومن و هارتلی (۱۹۹۶)- خود اثربخشی ادراک شده شوارتز و جروسالم (۲۰۰۱) و اهمالکاری تحصیلی محقق ساخته (۱۳۸۷) استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین متغیر مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده و اهمالکاری تحصیلی همبستگی منفی وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای پیش بین (مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده) با متغیر ملاک (اهمالکاری تحصیلی) همبستگی چندگانه R=0.553 معنی داری وجود دارد که در سطح p<0.0001 معنی دار است و مقدار آن نیز از ضرایب همبستگی ساده هر یک از متغیرهای فوق الذکر با اهمالکاری تحصیلی بیشتر است. تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای نیز نشان داد که مدیریت زمان و خود اثر بخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی همبستگی چندگانه معنی دار دارد و بهترین پیش بین اهمالکاری تحصیلی به شمار می روند.