مقاله ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۸۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله فراسنج های لیپیدی
مقاله پارامترهای لیپیدی آتروژنیک
مقاله بیماری های قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهد هانیه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مقاومت به انسولین یکی از عوامل اثرگذار بر اختلالات لیپیدی در دیابت نوع ۲ است که بروز عوارض قلبی عروقی را در این بیماران افزایش می دهد. این مطالعه به منظور ارزیابی مقاومت به انسولین در ارتباط با فراسنج های لیپیدی آتروژنیک در مبتلایان به دیابت نوع ۲ انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۷۲ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ در پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی طی سال ۱۳۸۹ انجام شد. شاخص های تن سنجی، سطوح گلوکز ناشتای سرم، انسولین سرم و فراسنج های لیپیدی اندازه گیری و نمایه مقاومت به انسولین و پارامترهای لیپیدی آتروژنیک محاسبه شدند. میانگین فراسنج ها و پارامترهای لیپیدی در میان سهک های HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance) مقایسه گردید. همچنین ارتباط بین HOMA-IR با فراسنج های لیپیدی در هر سهک تعیین شد.
یافته ها: میانگین نمایه مقاومت به انسولین در سهک اول، دوم و سوم به ترتیب ۰٫۹±۰٫۳، ۲٫۱±۰٫۴ و ۴٫۴±۱٫۶ تعیین شد. در سهک سوم، غلظت سرمی تری گلیسرید و پارامترهای لیپیدی آتروژنیک بالاتر و غلظت HDL-C به طور غیرمعنی دار پایین تر بود. نمایه مقاومت به انسولین در هر دو سهک دوم و سوم با غلظت تری گلیسرید سرم ارتباط آماری معنی دار بود (P<0.05). نمایه مقاومت به انسولین در مقادیر بالاتر از ۲٫۸ با سطوح سرمی HDL-C ارتباط معکوس و با پارامترهای لیپیدی آتروژنیک ارتباط مستقیم داشت.
نتیجه گیری: بین سطوح بالای مقاومت به انسولین با اختلالات لیپیدی و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ ارتباط وجود دارد.