سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر اسمی – کارشناس دانشگاه فردوسی،دانشجوی دکتری جغرافیا.واحدبین الملل دانشگاه

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری باتوجه به توان چشمگیردرارتباطات بین الملل وفراهم نمودن توسعه پایدارمردتوجه قرار گرفته است ویکی ازاشتغال زاترین ودرآمدزاترین صنایع به شمار می رود.باتوجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحدواجلاس متعدددرسراسردنیا،پایداری به عنوان بخش اساسی نظم جهانی شناخته می شودوتوسعه پایدارازاصولی است ک ه اندیشمندان وصاحب نظران،آن راموردتوجه خاص وویژه قرارمی دهندچراکه حفظ استانداردهای سطح آینده بشریت،اهمیت بسیاری داردونمی توان آن را از محیط زندگی انسان حذف نمود .بدیهی است دستیابی به این مهم،مستلزم تلاش ومشارکت تمتمی اقشارجامعه به همراه برنامه ریزی مبتنی براصول توسعه پایداراست تابه یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد .از این روست که بررسی اصول توسعه پایدارصنعت گردشگری ونیز آثارومبانی گردشگری فرهنگی ضروری به نظرمی رسدتوسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی ، تاثیر به سزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد و نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای اشتغال ، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیر ساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می شود، در مطالعات متعدد مورد تایید قر ارگرف ته است. تحقق توسعه پایدار گردشگری در گرو لحاظ نمودن سه رویکرد همه جانبه نگر و کل گرا، آینده نگر و مساوات نگر است . هدف های گردشگری پایدار ، بهبود کیفیت جامعه میزبان در حمایت برابری یا مساوات بین و نسل و درون یک نسل، حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم زیست محیطی، حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی بین جوامع و ایجاد تسهیلات و امکانات است به گونه ای که دیدارکنندگان بتوانند تجربه های ارزشمندی کسب کنند. بسیای از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صفت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود مدیریتی توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش های دولتی و بخش خصوصی ، بسیار حائز اهمیت است.البته گردشگری صنعتی است که قادرنیست به صورت مجزارشدکندبلکه توسعه آن درگرورشدوتوسعه بخش ها وزیرساختهای مختلف اجتماعی است.بدلیل نقشی که این صنعت می توانددراین زمینه بخصوص درکشورمان ایفانماید،ضرورت ولزوم توجه به گردشگری وتوسعه پایداروشناخت عوامل موثربرآن،اهمیت پیدامی کند .پرواضح است که باایجادوتقویت ارتباط متقابل بین گردشگری وتوسعه پایدار،می توانیم درارتقاوپیشرفت کشوروبرنامه ریزی درازمدت،اشتغال مفید،پایداروهمه جانبه ای راممک ن سازیم .دراین مقاله،تبیین وروشن سازی ارتباط متقابل گردشگری وتوسعه پایدار،نقش ومیزان اهمیت گردشگریدرتوسعه پایدار،چالشهای موجود،وظایف دستگاههای ذیربط ودست اندرکارای ن صنعت وراهکارهای مفید،براساس مطالعات توصیفی وکتابخانه ای موردبحث وبررسی قرارمی گیرد.