سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

جلیل هادی هدایت آثار – کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده:

بدون شک حفاظت از محیط زیست یک ضرورت و منفعت جهانی است و مسیری را ترسیم میکند که از همکاری در حفاظت از محیط زیست به سوی همکاری در سایر زمینههای مربوط به صلح و امنیتبینالمللی ختم میشود. این حقوق مستلزم تدوین و شناسائی عمومیاند چرا که اینگونه موضوعات حصرینیست و به موازات پیشرفت جامعه بینالمللی بر تنوع محتوای این نسلها افزوده خواهد شد. اینها قواعدی هستند که حاوی تعهدات یکطرفه و به نفع عموم بشریت است که رنگ حاکمیتی بهخود نمیگیرند و متعلق به هیچ کشوری نیست که برخی از اندیشمندان از آن بعنوان نسل هزاره جدید حقوق بشر یاد میکنندتا آنجا که امروزه برقراری موازنه مستمر برای داشتن توسعه اقتصادی پایدار مستلزمتوجه جدی به سه عنصر: حفظ محیط زیست، رعایت حقوق بشر و توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعیاست. برای حفاظت از محیط زیست ضرورت دارد که قواعدی مدون و الزام آور تصویب و برای نقض آنهاضمانت اجرا پیشبینی گردد که علاوه بر حفاظت از محیط زیست از توسعه نیز غافل نشود