مقاله ارتباط متغیرهای ریختاری درختان برودار (.Quercus brantii Lindl) با شمار بذر در جنگلهای بانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط متغیرهای ریختاری درختان برودار (.Quercus brantii Lindl) با شمار بذر در جنگلهای بانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومتری
مقاله جنگلهای زاگرس
مقاله قطر متوسط تاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: زندبصیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد شمار بذر درختان بلوط بدلیل اهمیت بذر این درختان در موضوعات مختلف جنگلشناسی و حیات وحش از اهمیت خاصی برخوردار است، اما دشواری اندازه گیری آن باعث شده تا در داخل کشور کمتر به این موضوع پرداخته شود. با توجه به اینکه جنس بلوط گستره وسیعی از جنگلهای کشور و بخصوص جنگلهای زاگرس را اشغال نموده است، در این پژوهش که در سال ۱۳۸۹ در بخشی از جنگلهای روستای هلو شهرستان بانه در استان کردستان انجام شد، سعی شد بهترین مدل رگرسیونی برای برآورد شمار بذر درختان برودار (Quercus brantii) بکمک متغیرهای کمی ریختاری درخت محاسبه شود. ابتدا ۱۰۰ درخت نمونه با روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی انتخاب و پس از اندازه گیری متغیرهای کمی شامل قطر برابر سینه، قطر یقه، ارتفاع کل درخت، طول تاج و دو قطر بزرگ و کوچک تاج، بذر آنها نیز روی تاج شمارش شد. با استفاده از ۴ نوع مدل رگرسیونی ساده شامل مدلهای خطی، توانی، نمایی و سهمی و تحلیل آماری مدلهای محاسبه شده مشخص شد که متغیر قطر متوسط تاج مهمترین متغیر مستقل برای برآورد شمار بذر درختان برودار می باشد. بهترین مدل بدست آمده با استفاده از این متغیر نیز مدل خطی با ضریب تبیین ۰٫۶۰ بود. نتیجه این پژوهش بیانگر امکان استفاده از برخی متغیرهای کمی درخت برای تعیین معادلات آلومتریک مناسب جهت برآورد شمار بذر درختان برودار در منطقه مورد مطالعه بود.