مقاله ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در منطقه مغان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله فنولوژی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مهمترین صفات فنولوژیک و موثر بر افزایش عملکرد دانه در کلزا، رابطه بین آنها با اجزای عملکرد و عملکرد دانه بررسی شد. آزمایش با استفاده از ۸ رقم کلزا به نام های اکاپی، آمیکا، اورینت، زرفام، ساری گل، طلایه، هایولا ۳۰۸ و هایولا ۴۰۱ در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. ارقام مورد بررسی، اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه نشان دادند و از این لحاظ در سه گروه پرمحصول (هایولا ۴۰۱)، متوسط (آمیکا، زرفام، ساری گل، طلایه، هایولا ۳۰۸) و کم محصول (اکاپی و اورینت) قرار گرفتند. ارقام مختلف بخصوص رقم پرمحصول و ارقام کم محصول، اختلاف معنی داری از نظر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، سرعت پر شدن دانه، طول دوره گلدهی، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف نشان دادند. همبستگی این صفات با عملکرد دانه نیز بسیار معنی دار بود. روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنی داری داشت اما صفاتی مانند دوره پر شدن دانه، بیوماس کل در گلدهی و وزن هزار دانه با عملکرد دانه، ارتباط معنی داری نداشتند.