مقاله ارتباط فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با کنترل استرس در دانشجویان رشته بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با کنترل استرس در دانشجویان رشته بهداشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت فیزیکی
مقاله عادات غذایی
مقاله کنترل استرس
مقاله دانشجویان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابانژاد مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی یگانه سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی عبدالحلیم
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با سطح استرس افراد رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با کنترل استرس دانشجویان رشته بهداشت انجام شد.
مواد و روشها: یک مطالعه مقطعی بر روی ۱۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت و پرسشنامه رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی (HPLP-II) در رابطه با کنترل استرس و سایر متغیرها به کار گرفته شد. در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS16 و آزمونهای کروسکال والیس، من ویتنی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن و نمره کنترل استرس دانشجویان به ترتیب ۲٫۲±۲۲٫۷ سال و ۳٫۶±۲۰٫۲۲ بود و ۵۱% دانشجویان مونث بودند. وضعیت کنترل استرس ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب در ۳۶%، ۴۹% و ۱۵% از دانشجویان مشاهده شد. کنترل استرس با فعالیت فیزیکی و عادات غذایی ارتباط معنی داری داشت (۰٫۰۵>p) اما با سن، جنس، محل سکونت و رشته تحصیلی ارتباط معنی داری نداشت (p>0.05). رگرسیون خطی نشان داد با افزایش نمره فعالیت فیزیکی و عادات غذایی، نمره کنترل استرس دانشجویان نیز افزایش می یابد.
نتیجه گیری: انجام اقدامات تخصصی در حیطه آموزش بهداشت با تمرکز بر انجام فعالیت فیزیکی و بهبود شرایط تغذیه ای می تواند نقش مهمی در بهبود کنترل استرس دانشجویان مورد مطالعه داشته باشد.