مقاله ارتباط فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی خون و پلاسمای زنان با هورمون های جنسی در چرخه قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی خون و پلاسمای زنان با هورمون های جنسی در چرخه قاعدگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل قاعدگی
مقاله آنتی اکسیدانی
مقاله هورمون های جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طویلانی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره بادی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشید کریمی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پناه سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: شواهد رو به رشدی در باره اثرات استرس اکسیداتیو بر دستگاه تناسلی زنانه وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت خون در طی چرخه قاعدگی می باشد. همچنین ارتباط هورمون های جنسی درطی این چرخه با فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت نیز بررسی شد.
روش بررسی: فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیس موتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، کاتالاز و همچنین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما در طی مراحل فولیکولی، لوتئال و خونروش چرخه قاعدگی در ۲۰ زن با چرخه قاعدگی منظم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارتباط هورمون های استرادیول، پروژسترون، هورمون محرک جسم زرد (LH) و هورمون محرک فولیکولی (FSH) با فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت نیز ارزیابی شد.
یافته ها: فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیس موتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، کاتالاز و همچنین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما در طی مراحل فولیکولی، لوتئال و خونروش چرخه قاعدگی با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نداد. (P>0.05) در طی فاز لوتئال ارتباط معنی داری بین غلظت FSH و LH با فعالیت سوپر اکسید دیس موتاز (بترتیب p<0.05، r=0.04 و p<0.05، (r=0.54 و همچنین LH با گلوتاتیون پراکسیداز مشاهده شد (r=0.44، p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت و ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی پلاسما در طی سیکل قاعدگی تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند. به عبارت دیگر می-توان گفت که سیستم فیزیولوژیک زنان دارای سیکل قاعدگی منظم می تواند بدن را در مقابل ایجاد استرس اکسیداتیو محافظت نماید و احتمالا بخشی از این عمل با واسطه عمل هورمون های  FSH و LH انجام می پذیرد.