سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مازندرانی – کارشناسان ارشد تربیت بدنی
علی نوری –
امیر مقدم – استادیاردانشگاه آزاد مشهد
سیدمحمود حجازی –

چکیده:

هدف از این پژوهش، ارتباط فشارروانی باسلامت عمومی داوران لیگ برترفوتبال جمهوری اسلامی ایران است.این پژوهش از نوع همبستگی بوده و حجم جامعه و نمونه آماری برابر با ۰۰ نفر که شامل کلیه داوران شاغل درلیگ برتر فوتبال کشور می باشد . داده ها در این پژوهش به روش میدانی و توسط سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی، پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ) GHQ 5/ 85( ) =r ( و پرسشنامه عواملاسترسداورانفوتبال ) SOSS 5/58( ) =r ( جمع آوری شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده هاو همچنین با توجه به غیر معنا دار بودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف و درنتیجه طبیعی بودن داده ها از آزمونهای پارامتریکهمبستگی پیرسون برای ارتباط متغییر ها واز آزمون تی برای تفاوت متغییر ها استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان فشار روانی با سلامت عمومی ، سلامت جسمانی ، و اضطراب و اختلال خواب و افسردگیداوران ارتباط معناداری وجود دارد اما بین فشار روانی با کارکرد اجتماعی داوران برتر ارتباط معناداری وجود ندارد.