سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمیان –
حسین هاشمی –
مجید نبی بید هندی –

چکیده:

اسپایک ها یکی از نقایص آنالیز ردلرزه مختلط هستند. مدل های مصنوعی و داده های صحرایی نشان دادند که اسپایک های فرکانس لحظه ای به خوبی با مدل های فیزیکی که می توانند در تفسیر زمینشناسی داده های لرزه ای مفید باشند، در ارتباط هستند. اسپایک های فرکانسی مربوط به کمینه دامنه نسبی در طول یک ردلرزه هستند. اهمیت تفسیری فرکانس لحظه ای شامل تشخیص مخازن نازک که آشکارسازی آنها بسیار سخت است، به نقشه در آوردن تغییرات ضخامت نسبی رخساره سنگی، آشکارسازی مرز های رخساره سنگی و گسل ها و پیدا کردن مکان ناپیوستگیهای چینه ای می باشد. می توان عدم قطعیت ناشی از اسپایک های جعلی ، نوفه و نبود اطلاعات سنگشناسی و زمانچینهشناسی را به وسیله ترکیب و انطباق با داده های چاه، مدل های زمین شناسی محلی، نشانگرهای لرزه ای نمایش دهنده لیتولوژی (به عنوان مثال داده های فاز ۹۰ درجه) کاهش داد (Zeng,2011).در این مقاله با معرفی اسپایک های مفید در داده های مصنوعی ارتباط آنها را با پدیده های زمین شناسی معرفی می کنیم و در نهایت در داده واقعی از آنها برای تفسیر کیفی استفاده میکنیم.