سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین ایرانی پور – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سالیان درازی است که درخت بادام به عنوان یک گیاه پرارزش دردنیا شناخته شده و درزمینهای کم فوت ولی قابل نفوذ محصول قابل قبولی تولید می کند تغذیه صحیح بادام یکی از عوامل مهم دربهبود کمی و کیفی محصول به شمار می رود وجود تعادل بین عناصرغذایی درباغهای میوه عامل مهمی درافزایش عملکرد و بهبود کیفی میوه های تولیدی می باشد برگ مهمترین و اصلی ترین محل مربوط به متابولیسم های گیاه است و غلظت عناصرغذایی دربرگ درمراحل خاصی از رشد و تکامل همبستگی خوبی با عملکرد آن گیاه دارد این پژوهش با هدف تعیین وضعیت عناصرغذایی پرمصرف درباغات بادام منطقه سامان و تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با عناصرغذایی پرمصرف مورد نیاز این محصول انجام گردید این تحقیق ازتعداد۳۰ باغ نمونه برگ همراه با دمبرگ تهیه و پس ازاندازه گیری غلظت عناصر نیتروژن فسفرپتاسیم کلسیم و منیزیم عملکرد مغز خشک اندازه گیری شد رابطه همبستگی غلظت عناصر با عملکرد مغزخشک برای دو عنصر کلسیم و منیزیم به ترتیب درسطوح احتمال ۱و۵درصد معنی دار بوده و برای سایرعناصر رابطه معنی داری مشاهده نگردید.