مقاله ارتباط عوامل شخصیتی و کارکرد خانواده با سلامت روان در سوء مصرف کنندگان مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل شخصیتی و کارکرد خانواده با سلامت روان در سوء مصرف کنندگان مواد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله خانواده
مقاله شخصیت
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده گورادل جابر
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جبرئیلی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اعتیاد به دلیل دارا بودن ماهیت پیشرونده در همه ابعاد زندگی، سلامتی افراد را به خطر می اندازد و آثار سوء آن به وضوح بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد قابل مشاهده است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین کارکرد خانواده و عوامل شخصیتی با سلامت روان در افراد وابسته به مواد انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه همبستگی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۹۴ مرد معتاد از کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد شهرستان اردبیل انجام شد که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسش نامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO)، سلامت روان (GHQ) و کارکرد خانواده (FDA) جمع آوری و با روش تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: بین پنج عامل شخصیت با اکثر مولفه های کارکرد خانواده و بین ابعاد سلامت روان با ابعاد کارکرد خانواده ارتباط معنی داری وجود داشت. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام، عامل توافق جویی و روان رنجورخویی قادر به پیش بینی کارکرد خانواده در افراد وابسته به مواد بودند؛ به طوری که روان رنجورخویی بالا با کارکرد خانواده پایین و توافق جویی بالا با کارکرد خانواده بهتر مرتبط بودند و این دو متغیر حدود %۱۴ تغییرات مربوط به کارکرد خانواده را تبیین می کردند. همچنین کارکرد خانواده کل و مولفه ارتباط قادر به پیش بینی سلامت روان در افراد وابسته به مواد بودند؛ این دو متغیر حدود %۲۲ تغییرات مربوط به متغیر سلامت روان را تبیین می کردند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اعضای گروه درمانی می توانند با شناسایی خصوصیت های رایج، صفت های شخصیتی، سیستم های حمایتی و ارتقای بهداشت روان و کیفیت زندگی معتادین، امر پیشگیری، درمان و بازتوانی را تسهیل کنند.