سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پروانه علائی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
شهیندخت پوزش – کارشناس روانشناسی بالینی

چکیده:

ارتباط دانشگاه و خانواده درکنار استقلال عملکرد هرکدام سهم بسزایی دررشد و تکامل دانشجویان دارد پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط عملکردخانواده و سلامت روانی دانشجویان و عوامل جنسیت نوع سکونت و شرایط اقتصادی خانواده انجام شد جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مجرد و مشغول به تحصیل درنیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۸ دردانشگاه علوم پزشکی تبریز بود نمونه ۲۸۹ نفری مرد =۸۹ و زن ۱۹۴ نامشخص =۶ با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای وارد پژوهش شدند ابزار اندازهگیری شام لدو پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 و ابزار سنجش خانواده FAD ثنائی ۱۳۷۹ و مشخصات جمعیت شناختی بود برای توصیف داده ها از شاخصهای مرکزی فراوانی میانگین و انحراف استاندارد و درتجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون آزمون برابری واریانس لوین آزمون t گروه های مستقل آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرنی یا نرم افزار آماری spss استفاده شد نتایج پژوهش نشان میدهد بین تمامی خرده مقیاسهای ابزار سنج شخانواده شام لعملکرد کلی کنترل رفتار آمیزش عاطفی همراهی عاطفی نقش ها ارتباط و حل مشکلات با نمره کل سلامت عمومی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.