سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آناهیتا یزدان پاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرحبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی
عزیزاله امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

در راستای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار شناخت رفتار آفت کش ها در محیط به منظور کاهش اثرات سو زیست محیطی و بهینه سازی فعالیت های کشاورزی ضروری است دراین تحقیق کوشش شده است اثرات پسمانی یک علف کش سولفونیل اوره نیکوسولفورون مورد استفاده در کشت ذرت و تاثیر آن بر فراسنجه های رشدی گیاه زراعی گندم که بطور معمول در شرایط استان فارس بعد از ذرت کاشته می شود مورد ارزیابی قرارگیرد دراین راستا یک آزمایش گلدانی در شرایط گلخانه بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی CRD با ۴ تکرار انجام شد کرت اصلی شامل نوع خاک : خاک بدون سابقه کاربرد علف کش و ۲ خاک با سابقه کاربرد علفکش نیکوسولفورون وکرت فرعی شامل عمق نمونه برداری از خاک ۰ تا ۷/۵ و ۷/۵ تا ۱۵ سانتی متری بود بذرگدم رقم آتیلا در گلدانهای با قطر ۱۲/۵ با خاک مربوطه کاشت شده و تاهشت هفته بعد نگهداری شدند پیش از برداشت میزان کلروفیل گیاه با همژنیزه کردن در استون ۸۰ درصد و قرائت با اسپکتروفتومتر تعیین شد.