سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا صمصام شریعت – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
فاطمه خانی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
محمدجواد خادمی – کارشناس روانشناسی عمومی
رویا حکمت روان – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش رابطه عزت نفس برشکایات جسمانی درنابینایان بود و روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است جامعه دراین تحقیق کلیه نابینایان شهراصفهان که حدودا ۴۰۰نفر براورد می شدند که درمراکز اموزشی مجتمع توان بخشی شهدای ۷تیر و مجتمع توان بخشی فاطمه زهرا س و نابینایانی که درسازمان بهزیستی کل ساتان اصفهان پرونده دارندرا شامل شده است کهبصورت تصادفی ساده نمونه از ای بین کلیه آنان تعداد ۱۱۳نفر بطور تصادفی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت پرسشنامه سلامت عمومی GHQ داده های حاصل ازپرسشنامه های پژوهش با استفاده از امار توصیفی میانگین انحراف پراکندگی و نیزامار استنباطی همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید یافته ها نشان داد بین شاخص شکایت جسمانی با ابعاد عزت نفس خود، خانوادگی تحصیلی عزت نفس کل رابطه معناداری وجود دارد.