مقاله ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله کارکنان
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدالت سازمانی، به دلیل تاثیرات مهم بر نگرش و رفتارهای کارکنان دارای اهمیت ویژه ای است. از طرفی، حمایت اجتماعی به عنوان عامل مهمی در محیط های کاری شناخته شده است که بر بهره وری منابع انسانی اثر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان بود.
روش: در این مطالعه توصیفی و همبستگی، نمونه ها شامل ۲۶۴ نفر از کارکنان یک بیمارستان دولتی در شهر اهواز بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و حمایت اجتماعی (ساخته شده توسط پژوهشگران ایرانی) گردآوری شدند. سپس با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند.
یافته ها: میزان حمایت اجتماعی کارکنان به ترتیب در ۶۵٫۹% (۱۷۴ نفر) در سطح متوسط، ۱۹٫۴% (۵۱ نفر) در سطح پایین و ۱۴٫۷% (۳۹ نفر) در سطح بالا قرار داشت. دیگر یافته ها نشان داد بین عدالت سازمانی در حیطه های توزیعی (P=0.001 و R=0.075) و تعاملی (P=0.003 و R=0.082) با حمایت اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت.
نتیجه گیری: از آن جا که بین عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان ارتباط معنادار وجود داشته است، مدیران بیمارستان ها باید به مفهوم عدالت سازمانی که حمایت اجتماعی از کارکنان را افزایش می دهد، توجه نمایند.