مقاله ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله سازمان تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. بر اساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه تعهد سازمانی (میر وآلن ۱۹۹۰) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که، در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین بررسی آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ((P<0.05.