مقاله ارتباط عاطفه خودآگاه و عقاید غیرمنطقی با تمایلات جنسی زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۱۴ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط عاطفه خودآگاه و عقاید غیرمنطقی با تمایلات جنسی زنان نابارور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عاطفه خودآگاه
مقاله باور غیر منطقی
مقاله تمایلات جنسی
مقاله زنان نابارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرپروران نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: قادری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: زندی قشقایی کرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تجربه ناباروری با استرس فیزیکی، اقتصادی، روان شناختی و اجتماعی همراه است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عاطفه خودآگاه و عقاید غیر منطقی با تمایلات جنسی زنان نابارور شهر شیراز بود.
روش بررسی: در این مطالعه همبستگی تعداد ۱۰۰ زن نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر شیراز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس با استفاده از مقیاس های عقاید غیرمنطقی جونز، عاطفه خودآگاه تانگنی و شاخص تمایل جنسی هالبرت مورد آزمون قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری تحلیل رگرسون استفاده شد.
یافته ها: بین عقاید غیرمنطقی و عاطفه خود آگاه با میزان تمایلات جنسی رابطه خطی وجود دارد و عقاید غیر منطقی دارای اثرمندی معکوس بر تمایلات جنسی می باشند. دو خرده مقیاس کمال گرایی و انتظارات بیش از حد از خود، دارای تاثیر معکوس بر میزان تمایلات جنسی زنان ناباروربود (p>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، ناباروری تهدید کننده سلامتی زنان نابارور می باشد.