مقاله ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار فاقد عوامل خطر دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار فاقد عوامل خطر دیابت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات خواب
مقاله تست تحمل گلوکز
مقاله دیابت بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پاک نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی اردانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنکداران شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات خواب در بارداری به علت تغییرات فیزیکی و هورمونی شایع است. خواب ناکافی باعث ایجاد تغییرات متابولیک و نورواندوکرینی می شود که ممکن است در ایجاد اختلال متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین نقش داشته باشند. اما اطلاعات اندکی در مورد رابطه خواب ناکافی و متابولیسم گلوکز در بارداری موجود می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۷۷ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره ۳ مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. شرکت کنندگان، پرسشنامه های محقق ساخته، مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی-۲۱ و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ را بین هفته ۲۶ تا ۳۰ بارداری تکمیل کرده و سپس تست چالش گلوکز انجام دادند. کم خوابی به صورت خواب شبانه کمتر از ۷ ساعت تعریف شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۸۷ نفر (
%۴۹٫۲) از شرکت کنندگان کم خواب بودند. دو گروه از نظر متغیرهای استرس، اضطراب، رژیم غذایی و فعالیت ورزشی تفاوت معناداری نداشتند (p>0.05). بین مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز، ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (p=0.01، r=-0.19) فراوانی تست چالش گلوکز غیر طبیعی در افراد کم خواب به طور معنی داری بیشتر از افرادی بود که خواب طبیعی داشتند (p=0.01).
نتیجه گیری: کم خوابی در دوران بارداری با اختلال در متابولیسم گلوکز ارتباط دارد، لذا غربالگری مدت و کیفیت خواب به ارائه دهندگان مراقبت های بارداری توصیه می شود.