سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم سرپیرا – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
عباس خدایاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان ، انسجام تیمی و رضایتمندی ورزشکاران می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ورزشکاران نخبه رشته های تیمی و انفرادی شهرستان تبریز در سال ۱۷۵۵ بودندکهبه مسابقات قهرمانی استان اعزام خواهند شد. ۱۰۵ نفر از این ورزشکاران به صورت تصادفی بعنوان نمونه آماری انتخاب، ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه های استاندارد مقیاس رهبری در ورزش ) LSS (، انسجام تیمی ) GEQ )و رضایت ورزشکار ) ASQ ( بود که روایی آن را ۱۰ نفر از متخصصان و اساتید صاحبنظر دانشگاهی بررسی و تایید کردند و با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی آنها به ترتیب ۹۵و۹۰و۹۰درصدمحاسبه گردید . تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام شده. نتایج نشان داد بین سبک های رهبری آموزش و تمرین، – تکلیف مدار و رابطه مدار با همه ابعاد انسجام تیمی و رضایت ورزشکار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رفتار سبک رهبری مربیان بر انسجام تیمی و رضایتمندی ورزشکار نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین مربیان می توانند باانتخاب سبک رهبری مناسب سبب بهبود انسجام تیمی و رضایتمندی ورزشکاران شوند که این کار می تواند از عوامل پیروزی و موفقیت ورزشکاران در مسابقات ورزشی باشد