مقاله ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحری نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: عافیت ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بحری نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یائسگی، یکی از مهمترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، از جمله چالش های مهم مراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط علائم یائسگی با میزان اضطراب و افسردگی در دوران گذر به یائسگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال ۱۳۸۲ بر روی ۱۰۰ زن ۴۵-۶۰ ساله در سطح شهر گناباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: زنان ۶۰-۴۵ ساله، زندگی کردن با همسر و نداشتن اختلاف شدید با او، نداشتن بارداری مشکوک یا قطعی، عدم استفاده از قرص های ضد بارداری یا هورمون درمانی جایگزین، نداشتن سابقه عمل هیسترکتومی یا اووفرکتومی و نداشتن سابقه بیماری های روانی و جسمی مزمن بود. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن اصلاح شده بود. در مرحله گردآوری داده ها، افراد مورد مطالعه ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی و سپس مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نمره افسردگی و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (
p=0.125). همچنین بین نمره اضطراب و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (p=0.75). میانگین نمره اضطراب در سطوح مختلف علامت «بیخوابی» اختلاف آماری معنی داری داشت (p=0.043) و بر این اساس، بیشترین میانگین نمره اضطراب در سطح شدید بیخوابی وجود داشت.
نتیجه گیری: بین شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه ارتباطی وجود ندارد، در حالی که اکثر مطالعات انجام شده در سایر کشورها، ارتباط مثبتی بین شدت علائم یائسگی و افسردگی و اضطراب گزارش کردند که این اختلاف ممکن است ناشی از اختلافات فرهنگی و نگرش زنان نسبت به یائسگی باشد.