سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا صمصام شریعت – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
فاطمه خانی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
محمدجواد خادمی – کارشناس روانشناسی عمومی
رویا حکمت روان – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف اصلی پژوهش ارتباط شاخصهای روانی با شکایات جسمانی درکارکنان شرکت برق منطقه ای استان اصفهان درسال ۱۳۹۱ بود روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت برق منطقه ای استان اصفهان درسال ۱۳۹۱ بود که از بین آنها تعداد ۱۹۲ نفر به شیوه تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی SCL-90-R همچنین برای تحلیل داده ها ازتحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد و نتایج نشان داد بین شاخص شکایات جسمانی با شاخصهای روانی روانپریشی افکار پارانوئید ، ترس مرضی پرخاشگری، اضطراب افسردگی حساسیت میان فردی وسواس – اجبار همبستگی معناداری وجود دارد P<0/01 ازبین تمامی شاخصهای روانی تنها اضطراب و وسواس اجبار قادر به پیش بینی معنادار شکایات جسمانی بوده است.