مقاله ارتباط شاخص توده بدنی سه ماهه سوم زنان باردار قومیت های مختلف با عوارض مادری و نوزادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط شاخص توده بدنی سه ماهه سوم زنان باردار قومیت های مختلف با عوارض مادری و نوزادی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله زایمان سخت
مقاله سزارین
مقاله قومیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین الشریعه نجفی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مبشری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: قومیت، چاقی و افزایش وزن دوران بارداری از جمله عوامل موثر بر عوارض بارداری هستند. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط شاخص توده بدنی (BMI) سه ماهه سوم زنان باردار قومیت های مختلف با عوارض مادری و نوزادی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۵۵۱ زن باردار در ۳ ماهه سوم با قومیت های فارس، سیستانی و ترکمن در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۱ انجام شد. بر اساس BMI زمان پذیرش، زنان باردار در سه گروه لاغر و طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن مادران با قومیت های فارس، سیستانی و ترکمن به ترتیب شامل ۲۶٫۵±۵٫۵ سال، ۲۴٫۶±۵٫۳ سال و ۲۶٫۲±۵٫۲ سال و میانگین سن بارداری به ترتیب شامل ۳۸٫۶±۲٫۳ هفته، ۳۸٫۶±۳٫۲ هفته و ۳۷٫۴±۳٫۲ هفته بود. بین BMI مادر با زایمان سزارین و زایمان سخت در گروه های قومیتی فارس و سیستانی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05). در حالی که ارتباط آماری معنی داری بین BMI مادر و عوارض نوزادی در گروه های قومیتی یافت نشد.
نتیجه گیری: زنان دارای اضافه وزن و چاق با قومیت فارس در معرض خطر زایمان سزارین و با قومیت سیستانی در معرض خطر زایمان سخت هستند.