سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید نقاش پور – اهواز – دانشگاه شهید چمران ، سازمان مرکزی، جهاد دانشگاهی خوزستان – م
قدرت اله شاکری نژاد –
فرزانه جاروندی –
سعیده حاجی نجف –

چکیده:

زمینه و هدف: این مطالعه جهت بررسی وضعیت مصرف صبحانه در بانوان مراجعه کننده به کلینیک رژیم درمانی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۶ انجام شده است. روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی است که بر روی زنان مراجعه – خوزستان طی سالهای ۸۸ کننده به کلینیک رژیم درمانی جهاد دانشگاهی خوزستان انجام گردید. بررسی های آنتروپومتریک (قد، وزن) از زنان به عمل آمد پرسشنامه مصرف صبحانه نیز از توسط آنان تکمیل گردید. اطلاعات بدست آمده با آزمونهای آماری مجذور کای وtمستقل، توسط نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: ۳۲/۷ درصد از بانوان صبحانه مصرف نمی کردند و کمترین میزان مصرف صبحانه د گروه سنی زیر ۲۰ سال مشاهده گردید۴۹/۲ درصد). با افزایشBMI به طور معنی داری درصد مصرف صبحانه افزایش یافت P=0.000 مصرف صبحانه به طور معنی داری در افراد زیر دیپلم بالاتر از افراد بالای دیپلم بود P =0.000