سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سلماز معرف – دانشجوی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
محمدصادق سخاوتجو –
اعظم السادات حسینی الهاشمی –
افشین تکدستان –

چکیده:

در میان فلزات سنگینی که باعث ایجاد نگرانی های عمده زیست محیطی در اکثر نقاط دنیا گردیده، عنصر سرب بیشترین تحقیقات زیست محیطی را به خود اختصاص داده است.فعالیت های انسانی متعدد مانند احتراق سوخت های فسیلی، فعالیت های صنعتی و اتومبیل ها از عمده منابع انتشارسرب می باشند.طبق اطلاعات بنیادهای زیست محیطی جهان، سالانه۲۶ هزار تن سرب باگازهای حاصل از خودروها و دیگر وسایل نقلیه، روی سطح خاک می نشیند. ذرات درشت سرب خارج شده از اتومبیل ها بیشتر در کنار جاده رسوب کرده، اما ذرات ریز سرب وارد هوا شده و نهایتاً توسط باران و برف بر سطح خاک فرود می آید. در محیط های گرم و خشکی مانند شهراهوازنیز میزان استهلاک و فرسایش قطعات خودرو مانند لاستیک ها بیشتر از دیگر مناطق می باشد که از این طریق می تواند غلظت بیشتری از آلاینده ها را وارد هوای شهر سازد، هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان ترسیب فلزسنگین سرب در ریزش های جوی، خاک، نحوه انتشار و انتقال این آلاینده بین این محیط ها و نقش فعالیت های انسانی در غلظت این آلاینده در محدوده شهراهواز بوده است.در این مطالعه شهر اهواز به ۸ ناحیه تقسیم شد و جمع آوری نمونه های بارش های جوی (ریزش های تر)، ذرات راسب شونده(ریزش های خشک) و خاک طی دو فصل زمستان ۸۸ وبهار ۸۹ در این نواحی صورت گرفت و مقادیرسرب این نمونه ها توسط دستگاه ICP(AES) اندازه گیری شد. در مطالعه حاضرمیانگین ترسیب این فلز سنگین در بارش های جوی ۸/۱۷ میکروگرم بر لیتر، در ذرات راسب شونده۱۴۴/۰ میلی گرم بر متر مربع در روز و درخاک ۲/۶۴ میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک بود. مقایسه مقادیر در نواحی مختلف نشان داد که تمرکز عمده آلودگی های زیست محیطی ناشی از سرب در نزدیکی صنایع ونواحی مرکزی و پر ترافیک شهراهوازمی باشد. همچنین ارتباط معنی دار بین مقادیر سرب در خاک و ذرات راسب شونده شهر اهواز تأیید کننده این مطلب است که سرب موجود در هوا می تواند از طریق رسوب گذاری خشک وته نشست جوی با دیگرچرخه های ژئوشیمیایی زیست محیطی مرتبط گردد