مقاله ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله سلامت معنوی
مقاله وضعیت تحصیلی
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمری طهران هدی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی عربشاهی سیدکامران
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی پور روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت معنوی افراد جامعه، به خصوص اقشار موثر و سازنده آن، لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. بنابر این، با توجه به نقش برجسته و منحصر به فرد دانشجویان به عنوان مدیران و سازندگان آینده هر جامعه، تامین سلامت معنوی آنها و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی موثر بر سلامت معنوی در این قشر ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی روی تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم به صورت سرشماری (غیر از ترم اول تحصیلی) انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه مشخصات فردی و میانگین معدل تحصیلی و سلامت معنوی(Spirituality Well-being Scale)  SWBS بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آنالیز واریانس و تی تست در سطح معنی داری p<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این بررسی ۵۰٫۴۴% از نمونه های مورد پژوهش دارای سلامت معنوی مطلوب و ۴۹٫۵۵% نامطلوب بودند. همچنین نمره سلامت معنوی با تاهل ارتباط معنی داری داشت (p<0.05)، ولی با سن، جنس، تحصیلات پدر و مادر، بومی بودن ارتباط معنی داری نداشت (p>0.05). یافته ها مبین آن بود که بین سلامت معنوی و میانگین معدل تحصیلی، ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (p=0.02).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، اکثریت نمونه های مورد پژوهش از سطح سلامت معنوی مطلوبی برخوردار بودند. لذا می توان گفت که احتمالا سلامت معنوی از راه ایجاد انگیزه، منجر به پیشرفت تحصیلی می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان در جهت ارتقای سلامت معنوی آنان برنامه ریزی شود.