سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی سلیمی – دانشجوی دکتری مدیری ورزشی دانشگاه تهران.
داود نصراصفهانی – کارشناس ارشد مدیری و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
فاطمه نصراصفهانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا.
مهدی یزدانی –

چکیده:

هدف از انجا پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلام سازمانی با مدیری زمان در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری بوده است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان )رسمی ، پیمانی ، قراردادی ( ادارات تربیت بدنی استانچهارمحال و بختیاری در سال ۱۲۷۰ )برابر با ۲۹۲ نفر( بوده، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ۱۹۲ نار تعیین شتد کته به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های محقق ساخته در مورد سلامت سازمانی و مدیریتزمان اس . پرسشنامه سلام سازمانی شامل ۲۰ سوال و مدیری زمان شامل ۲۱ سوال بوده که پس از طراحی و هنجاریابی توسط محقق، از آنها استفاده گردید. اعتبار محتوایی پرسشنامه براساس نظرات اساتید و کارشناسان تعیین شد ، پایایی پرسشنامه ها نیز ازطریق ضریب آلاای کرونبا محاسبه گردید که برای دو متغیر سلامت سازمانی و مدیریت زمان به ترتیب ۰/۸۶ و۰/۸۲ بدست آمد. داده ها از طریق نر افزار SPSS و با استااده از روش آماری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشتان داد که براساس نظرات کارکنان ادارات تربی بدنی بین ده مولاه سلام سازمانی و مدیری زمان رابطه مثبت و معنتاداری وجتود دارد. بنابراین، طبق نتایج بدس آمده سلام سازمانی در مدیری زمان موثر بوده است