مقاله ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۱۲ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله سلامت سازمانی
مقاله بیمارستان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پویان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری طه
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تمرکز بر سلامت سازمان به معنی تمرکز بر موفقیت آینده سازمان است. با توجه به شرایط بسیار متحول بیمارستان ها و لزوم اثربخشی آن ها، به کارکنانی نیاز است که رفتارهای داوطلبانه برای سازمان داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
روش بررسی: این پژوهش، مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری، کل کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۹ است؛ ۳۱۲ نفر از کارکنان با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های دو پرسشنامه سلامت سازمانی Hoy و Feldman و رفتار شهروندی سازمانی است. از آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) برای تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  SPSS18استفاده شده است.
یافته ها: بین سلامت سازمانی و ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی (وظیفه شناسی، احترام و تکریم، نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت شهروندی) ارتباط معناداری (P= 0.0001) وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنادار رفتار شهروندی و سلامت سازمانی، سازمان ها می توانند با ایجاد هماهنگی میان اعضای سازمان و همچنین رشد و بهبود مداوم، در رفتار کارکنان بهبودهایی ایجاد نمایند.