سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام قربانی فرد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور کرج
حسینعلی عزیزیها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدشهاب موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
وحید انورکیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سطوح سرمایه گذاری ایجاد رابطه بامشتری که عبارتند ازبازاریابی پایه بازاریابی واعزری بازاریابی م عهد بازاریابی فعال و بازاریابی مشارکتی با کسب سود درصنعت بانکداری می باشد این پژوهش ازنوع توصیفی پیمایری می باشد و جامعه آماری آن را کارمزد بانکهای موجود دراستان تهران تشکیل میدهند جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه اس تفاده گردیده است. درابتدا ۳۰عدد پرسشنامه توزیع گردید که با بدست آمدنواریانس نمونه اولیه در نهایت حجم نمونه ۱۲۲ نفر محاسبه گردید که این افراد بصورت تصادفی انتخاب شدند ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده ۳۳۷۰۰ می باشد و از آنجایی که این عده بیشتر از ۰٫۷ است پایایی پرسشنامه تایید می گردد روایی پرسشنامه نیز با مشورت اساتید و برخی کارشناسان مربوط مورد تایید قرارگرفت