مقاله ارتباط سطح کمی پروتئین واکنشی C و سکته حاد قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح کمی پروتئین واکنشی C و سکته حاد قلبی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته قلبی
مقاله التهاب
مقاله پروتئین واکنشی C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرکار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بیماری های عروق کرونر قلب مهم ترین عامل مرگ و میر در کشورهای جهان است. پروتئین واکنشی C از شاخص های سیستمیک التهاب و عامل موثر در ایجاد واکنش التهابی در حوادث حاد عروق کرونر است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه سطح کمی پروتئین واکنشی C با سکته حاد قلبی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۹۱ در بیمارستان ولی عصر بیرجند انجام شد. ۹۰ بیمار سکته حاد قلبی به عنوان گروه مورد و ۹۰ فرد سالم به عنوان شاهد انتخاب شدند. سطح پروتئین واکنشی C سنجیده و ارتباط آن با عوامل خطر قلبی مقایسه شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی گروه مورد ۱۳٫۹±۵۸٫۶ و گروه شاهد ۱۵٫۴±۵۷٫۴ سال بود. در گروه مورد %۷۰ و در گروه شاهد %۶۶٫۷ مرد بودند. در گروه مورد ۷۶ نفر (%۸۴٫۴) و در گروه شاهد ۵۶ نفر (%۶۲٫۲) hs-CRP بالا داشتند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در دو گروه سطح سرمی hs-CRP از نظر جنس و سن تفاوت معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، بین افزایش پروتئین واکنشی C با سکته حاد قلبی ارتباط دیده شد.