مقاله ارتباط سطح سرمی منیزیم با بروز آریتمی های قلبی در بیماران مبتلا به سندرمهای حاد کرونری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمی منیزیم با بروز آریتمی های قلبی در بیماران مبتلا به سندرمهای حاد کرونری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح سرمی منیزیوم
مقاله آریتمی قلبی
مقاله سندرم های حاد کرونری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانفر حجت
جناب آقای / سرکار خانم: کریمان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مقدم تهرانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ورکی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آریتمی قلبی از عوارض بالقوه کشنده سندرم های حاد کرونری می باشد. اختلالات یون منیزیم یکی از علل مهم ایجاد کننده این آریتمی ها است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با بروز آریتمی های قلبی بیماران مبتلا به سندرم های حاد کرونری انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه کوهورت بر روی ۱۲۴ نفر از افراد مراجعه کننده به بخش اورژانس و CCU بیمارستان امام حسین تهران انجام شد، بیماران در دو گروه هایپو منیزمیک و نرمومنیزمیک بررسی شدند (در هر گروه ۶۲ نمونه). متغیرهای مورد بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، تشخیص اولیه نوع سندرم حاد کرونری، سطح منیزیم، بروز آریتمی قلبی، منشا و سرعت آن بودند. در بدو ورود بیماران، سطح سرمی منیزیم اندازه گیری شده و سپس بیماران از نظر بروز آریتمی به مدت ۷۲ ساعت پیگیری و دو گروه با هم مقایسه گردید.
یافته ها: ۱۷ نفر (%۲۴٫۷) در گروه هیپومنیزیمی و ۸ نفر (%۱۲٫۹) در گروه نرمومنیزیمی آریتمی قلبی داشتند که ارتباط آماری معنی داری بین سطح سرمی منیزیوم و آریتمی قلبی وجود داشت (p= 0.044). اما ارتباط آماری معنی داری بین سطح سرمی منیزیم و نوع آریتمی قلبی، سرعت آریتمی قلبی و نوع سندرم حاد کرونری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی پایین منیزیم با بروز آریتمی های قلبی همراه است.