مقاله ارتباط سطح سرمی روی و مس با وضعیت تعادلی آنتی اکسیدانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمی روی و مس با وضعیت تعادلی آنتی اکسیدانی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی
مقاله روی
مقاله مس
مقاله آنتی اکسیدان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانلو الهام
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاخیر رشد، مشکل عدیده ای در بیماران تالاسمی محسوب می شود. روی در غشای گلبول قرمز وجود دارد و نقش مهمی را در حیات آن ایفا می کند. به نظر می رسد مشکلات رشد در بیماران تالاسمی، با کمبود روی در این بیماران مرتبط باشد. در این مطالعه، ارتباط تغییرات سطح سرمی روی و مس با وضعیت تعادلی آنتی اکسیدانی در بیماران تالاسمی بررسی شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، سطح سرمی مس و روی در ۱۴۰ بیمار تالاسمی ماژور (۷۹ پسر و ۶۱ دختر) که به کلینیک سرور مشهد مراجعه نموده بودند، توسط روش جذب اتمی سنجیده شد و نتایج با ۱۴۰ فرد سالم که از نظر سنی و جنسی با بیماران یکسان بودند، مقایسه گردید. یافته ها توسط نرم افزار  SPSS 18و آزمون  t-testتجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سطح سرمی روی و مس در بیماران تالاسمی در مقایسه با افراد سالم، پایین تر بود. در بیماران تالاسمی، افزایش میزان اکسیدان ها نسبت به آنتی اکسیدان ها مشاهده گردید. ارتباط معناداری بین تغییرات سطح سرمی روی و غلظت آنتی اکسیدان ها وجود داشت.
نتیجه گیری: به دلیل کاهش سطح سرمی روی و مس و کاهش میزان آنتی اکسیدان ها در بیماران تالاسمی، استفاده از مکمل های روی و مس در این افراد توصیه می شود.