سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی – استادیار حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واح
محدثه حجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها براساس دانش زندگی می کنند و می میرند، در این میان موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که از دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده کنند. از دیدگاهاستراتژیک، امروزه از سرمایه فکری، به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منبع کم یاب بستگی دارد. به علاوه یکی از قابلیت های مهم سازمانی کهمی تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت رقابتی ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است.هدف این تحقیق به منظور بررسی سطح کیفیت اطلاعات مربوط به سرمایه فکری از طریق گزارش پایداری و اجتماعی می باشد. این تحقیق با استفاده از یک چارچوب چند بعدی تشکیل شده از سه مشخصه ی اصلیافشا(جهت گیری زمان، ماهیت و نوع اطلاعات ) به تجزیه و تحلیل کیفیت اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در سطح عمیق تری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حضور قابل توجه و فزاینده ای از اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در گزارش مسئولیت اجتماعی وجود دارد که اساساً در قوانین و مقررات ، غیر مالی، کمی و غیر زمان خاص ابلاغ می شود. اجزای افشای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی ، ساختاری و رابطه ای می باشد. سرمایه انسانی بیشترین رده از گزارش ها را به خود اختصاص داده و به دنبال آن سرمایه های رابطه ای و ساختاری می باشد. نتایج نشان می دهد که ادغام بین گزارش سرمایه فکری و گزارش مسئولیت اجتماعی یک مسئله قابلقبول است و به منظور ارتقاء شفافیت و درک درستی از اطلاعات و فعالیت های شرکت برای ذی نفعان داخلی و خارجی می تواند مفید باشد.