مقاله ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله مدیریت بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی بهرام سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدم محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدن نه تنها پدیده ای زیستی و فرهنگی و اجتماعی است، بلکه امروزه به عنوان نشانگانی از هویت فردی و فرهنگی افراد به شمار می رود که به صورت اجتماعی ساخته می شود و ساخت و کارکرد آن حالتی از باورهای اجتماعی و فرهنگی است. پژوهشگران بر این باورند که بدن و فرهنگ جدای از یکدیگر وجود ندارند. افراد فرهنگ و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، در بدن خود «تجسم» می نمایند. در فهمی کلی، بدن یک فرهنگ بوده که بیانی از موضوع های اساسی درون آن فرهنگ و جامعه است.
روش: در این پژوهش ارتباط بین مدیریت بدن و سرمایه فرهنگی به کمک روش پیمایشی بررسی می شود. در این مطالعه توصیفی تحلیلی از پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه 235 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز هستند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد سطح مدیریت بدن در میان دانشجویان در حد متوسط است و بین مدیریت بدن و سرمایه فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل و شناسایی، دو متغیر سرمایه فرهنگی و سن توانسته اند حدودا 18.1 درصد پراکنش مدیریت بدن (متغیر وابسته) را تبیین کنند.
بحث: سرمایه فرهنگی یکی از مولفه های تبیین کننده مدیریت بدن در میان دانشجویان است و افزایش در سطح سرمایه فرهنگی دانشجویان، به بهبود مدیریت بدن آن ها منجر می شود.